Click to listen highlighted text!

ORGANIZACJE POZARZADOWE

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój:

na rok 2022

zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2022

 

na rok 2021

Protokół z prac Komisji konkursowej 2021
zarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2021
zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na 2021

na rok 2020

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu _Pr…
zarządzenie ogłoszenie konkursu 2020
protokół z prac Komisji Konkursowej 2020
Oświadczenie o sprostowaniu protokołu 2020r

na rok 2019

zarządzenie konkurs skan podpisane 2019
Protokół z prac Komisji Konkursowej 2019
zarządzenie nr 0050.243.2018 konsultacje programu wspólpracy NGO na 2019

na rok 2018

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2018
skan zarządzenie nr 0050.235.2017 ws konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2018
Zarządzenie 0050_78_2018 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2018

na rok 2017

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami na 2017 r.pdf

Zarządzenie 0050_71_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017 pdf

protokół z prac komisji konkursowej w sprawie realizacji zadań publicznych w roku 2017
Zarządzenie 0050_61_2017 ws ogł otwartego konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych 2017

Organizacje pozarządowe w Gminie Lądek Zdrój

Fundacja „Akademia Rozwoju”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Lutynia 24, 074 8148 467
prezes: Sylwia Mielczarek

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej,  wspieranie aktywnych form walki z bezrobociem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, aktywizacja zawodowa w szczególności kobiet, młodzieży, społeczności wiejskiej, popieranie działalności na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce, wspieranie rozwoju turystyki, drobnej wytwórczości w szczególności na obszarach wiejskich, wspieranie inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów wiejskich.

 

Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy w Lądku Zdroju
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 21, tel. 74 8147 245, 600 781 855,
prezes: Artur Dobrzyński

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
aktywizacja osób bezrobotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Stowarzyszenie brało udział w ogólnopolskiej  akcji świątecznej zbiórki żywności. Podczas akcji zebrano ok. 800 kg żywności, którą przekazano rodzinom i osobom najuboższym oraz rodzinom wielodzietnym z terenu miasta i gminy Lądka Zdroju. Stowarzyszenie zorganizowało również akcję  Pt. „ I Mikołaj zawitało Lądka”, której celem było przygotowanie paczek ,mikołajkowych dla dzieci stowarzyszenia z rodzin najuboższych. Udało się zrobić 90 paczek zawierających m.in. słodycze i owoce.

Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Plac Staromłyński 5, tel 663-659-694
prezes: Borys Bednarek
adres www:   http://www.klubgorski.ladek.pl/

zakres działalności, doświadczenia,osiągnięcia:
Klub zrzesza osoby, których aktywność sportowa, turystyczna, artystyczna i naukowa wiąże się z górami. Celem Klubu jest ułatwianie członkom prowadzenie działalności sportowej (alpinizm, taternictwo, wspinaczka skałkowa, speleologia); działalność promocyjna ze szczególnym uwzględnieniem górskiego charakteru Doliny Białej Lądeckiej; inicjowanie i organizacja przedsięwzięć popularyzujących różne formy górskiej aktywności takie jak odczyty, prelekcje, projekcje filmów, wystawy, konkursy itp.

 Klub Samochodów Terenowych i Weteranów Szos „Quattro”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Gerberów 20, tel. 603 076 683
prezes i osoba do kontaktu: Roman Magierło

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, udział w Lądeckim Lecie Baletowym, partnerstwo w Lion Winter Challenger, organizacja Zlotów Samochodów Terenowych, udział w obchodach Dnia dziecka, udział w Sprzątaniu świata, organizacja Zlotu Motocykli, udział w akcjach poszukiwawczych osób, organizacja wycieczek krajoznawczych promujących walory gminy. Klub Samochodów Terenowych podpisał również porozumienie z gmina Lądek Zdrój w sprawie współpracy ratowniczo-obronnej.

Klub Sportowy „Trojan”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Węglowa 28, tel. 074 8147 652
wice prezes: Sławomir Walentynowicz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
czynny udział w kulturalnym, społecznym rozwoju miejscowości i gminy, rozwój różnych form dyscypliny sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, organizowanie własnych zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych, organizowanie obozów dla młodzieży i dzieci, uczestniczenie w zawodach organizowanych przez inne organizacje, organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym wraz z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne
siedziba: 57-540 Lądek-Zdrój, Plac Staromłyński 2/1
adres www: www.przyladekhistorii.pl
prezes: Krystian Takuridis

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Lądeckie Towarzystwo Historyczno-Eksploracyjne powstało w listopadzie 2018 roku z inicjatywy grupy znajomych, pasjonatów historii miasta i regionu lądeckiego. Połączyliśmy siły we wspólnym działaniu na rzecz Lądka-Zdroju, okolicznych wsi oraz ich mieszkańców.
Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o historii, a także dbanie o zachowanie śladów przeszłości. Chcemy poszerzać wiedzę na temat tradycji naszego regionu i dzielić się nią z naszą lokalną społecznością. Szczególną uwagę poświęcać będziemy edukacji historycznej młodzieży. Wspierać będziemy wszelkie inicjatywy na rzecz ochrony dóbr kultury i przyrody, w tym szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Interesuje nas historia mieszkańców regionu, przede wszystkim naszych matek i ojców, ale także tych, którzy żyli tu przed 1945 rokiem.

Lądecki Klub Kyokushin Karate
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 36/16,tel. 74 8146 026,
e-mail: kyokushin_ladekzdroj@poczta.onet.pl
prezes i osoba do kontaktu: Barbara Kopczyk

Liga Obrony Kraju (koło)
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Rynek 31, tel. 074 8117 875
prezes i osoba do kontaktu: Roman Kubica

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
współuczestnictwo w kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzeniu działalności oświatowo- wychowawczej, wybraniu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań,  nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, krzewieniu kultury fizycznej i rozwoju dyscypliny  sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia.

Ludowy Klub Sportowy „Zamek”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Trzebieszowice 150, tel. 693 269 988
prezes i osoba do kontaktu: Arkadiusz Jasik

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
rozwój różnych form dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowny mieszkańców, czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju miejscowości i gminy, organizacja imprez o charakterze rekreacyjnym wraz z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie wiejskim.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lądku Zdroju
57-540 Lądek Zdrój, ul. Strażacka 1
prezes: Leszek Pazdyk

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów,zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeń pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statut  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju.
Zadania i cele w/w ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowanie informacji o powyższym,
2. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
3. Organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych,
4. Powadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcjonujących OSP,
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarnych,
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, selekcji sportowych i innych form  pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku Zdroju.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Bialski
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 44, tel. 074 8146 255
prezes: Małgorzata Bednarek

zakres działalności, doświadczenia, osiagnięcia:
szerzenie i propagowanie turystyki krajoznawczej,organizowanie imprez turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, wytyczanie i konserwacja oznakowania turystycznego,
osiągnięcia: PTTK działa od ponad 40 lat, od 1991 roku funkcjonuje informacja turystyczna, opieka nad 284 km szlaków turystycznych.

Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Lądku Zdroju
siedziba: CKiR , pl. Staromlyński 5
prezes: Bolesław Bomba, tel. 507 477 753

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
PZERiL prowadzi działalność mającą na celu udział swoich członków w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym. Organizuje wycieczki, turnusy wczasowe, wieczorki taneczne, pikniki, wyjazdy do teatru i opery, spotkania z ciekawymi ludźmi i zajęcia klubowe. Działalność Związku jest oparta na pracy społecznej ogółu członków

Społeczny Komitet Renowacji Kościoła w Kątach Bystrzyckich
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Kąty Bystrzyckie 19a, tel. 074 8147 921
prezes i osoba do kontaktu: Mariusz Rajski

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Stowarzyszenie ma na celu: odbudowę i renowację Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Katach Bystrzyckich, organizowanie spotkań, wystaw i imprez, przygotowanie publikacji, pozyskanie sponsorów. Towarzystwo działa na rzecz renowacji odkrytych, średniowiecznych fresków w kościele. Jedną z form działalności jest organizowana cyklicznie impreza „Święto latawca”.

Stowarzyszenie „Bractwo Lutynianie”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Lutynia 24, tel. 074 8148 467
prezes: Sylwia Mielczarek

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie działalności promocyjnej regionu, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i poprawy infrastruktury na wsi, organizowanie szkoleń, kursów i innych inicjatyw zmierzających do rozwoju zasobów ludzkich i zmniejszania bezrobocia na wsi, organizowanie imprez zmierzających do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Stowarzyszenie pozyskało grant z I Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych” w ramach programu „ Odnowa wsi zachowanie dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom z Niepełnosprawnością
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, ul. Kościelna 24
osoba do kontaktu: Mariusz Rajski

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży, integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, inicjowanie działań społecznych zamierzających do aktywizacji niepełnosprawnych, ułatwienie niepełnosprawnym codziennego funkcjonowania, ochrony i wyrównanie ich szans życiowych, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i koordynacja działań w tym zakresie, prowadzenie działalności szkolnej i rehabilitacyjnej, organizowanie różnych form wypoczynku, prowadzenie działalności informacyjnej i publikacyjnej, organizowanie wolontariatu.

Sudeckie Stowarzyszenie Agroturystyczne Masywu Śnieżnika
siedziba: 57-550 Stronie Śląskie, Bielice 5 a
prezes: Anna Sobańska – Maj

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
wspieranie rozwoju agroturystyki w gminach lądeckiej i strońskiej, promocja gmin jako regionów atrakcyjnych pod względem turystycznym, prowadzenie informacji turystycznej dotyczącej agroturystyki w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim, udział w targach turystycznych, wspólne wydawnictwa promocyjne.

Stowarzyszenie „Wspólnota”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Wojtówka, tel. 074 8146 501
prezes i osoba do kontaktu: Aleksandra Mossakowska

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
tworzenie ośrodków opieki, wspólnego życia i pracy z osobami umysłowo upośledzonymi w oparciu o wzory ośrodków Camphill działających na świecie, w ramach specyficznych struktur społecznych w oparciu o podstawowe prawo społeczne Rudolfa Steinera, wspólne życie, pracę nad osobami umysłowo upośledzonymi w oparciu o prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie warsztatów pracy społecznie użytecznej, organizowanie dla osób umysłowo upośledzonych pełnego życia kulturalnego oraz wypoczynku na terenie Wojtówka i w okolicy.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowca „Bractwo Orłowieckie”
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Orłowiec 11, tel. 074 8146 952
prezes: Anna Wrzeszcz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
organizowanie imprez, których celem jest aktywizacja mieszkańców i zachowanie kulturowego dziedzictwa wsi. Efektem działalności stowarzyszenia jest wyposażenie wsi w miejsca wypoczynku z zabezpieczeniem ekologicznym.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
siedziba:57-540 Lądek Zdrój,ul. Wiejska 12, tel.074 8146 445,888 731 307
prezes: Łucja Emeryk

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
Kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądekciej w kraju i za granicą oraz stwarzanie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a w szczególności funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Ziemi Lądeckiej poprzez wszelkie formy oddziaływania.

 Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy Słoneczna Dolina im. św. Jerzego
siedziba: 57-540 Lądek Zdrój, Stójków 46, tel. 074 81 47 960, 667 677 960
prezes: Stanisław Tomkiewicz

zakres działalności, doświadczenia, osiągnięcia:
popularyzowanie sportu , turystyki i amatorskiegie jeździectwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy konnej

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
57-540 Lądek-Zdrój, Pl. Staromłyński 5
prezes Andrzej Sikorski

Stowarzyszenie Inicjatywy Lądeckiej
ul. Bema 3/B
57-540 Lądek-Zdrój
prezes Józef Praczyk

Uczniowski Klub Sportowy Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Śnieżnik”
57-550 Stronie Śl., ul. Kościuszki 20a,
prezes Zbigniew Dyląg

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM
57-540 Lądek-Zdrój, ul. Kopernika 13
prezes Marek Głowacki

NASI PRZYJACIELE:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki
Siedziba: ul. Łowicka 21 ; 02-502 Warszawa
Biuro: ul. Słomińskiego 1 lok. 19; 00-204 Warszawa
Tel. 22 652 35 16;   tel. 22 652 03 31
www.artbale.pl
Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, organizując na terenie Lądka Zdroju i Warszawy m.in. poniżej opisane wydarzenia kulturalne, realizowało cele statutowe, m.in. poprzez integrację i współpracę, w tym międzynarodową, oraz wymianę międzypokoleniową i środowiskową idei i tancerzy baletu. Działania stowarzyszenia Artbale mają także na celu krzewienie mądrości kulturalnej w zakresie różnych dyscyplin sztuki, takich jak: balet, taniec, sztuki plastyczne związane z tańcem, twórczość choreograficzna. Wszystkie cele spina szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.
-Międzynarodowy Festiwal Tańca Lądeckie Lato Baletowe
-“Wyginaj śmiało ciało” – warsztaty dla dzieci z Gminy Lądek Zdrój
-“Warszawski Wieczór Choreograficzny”
-„Szalony Dzień Tańca – Dance Yourself”
-„Europejska Era Tańca”

powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!