Click to listen highlighted text!

GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2021 R.
NA TERENIE MIASTA I GMINY LĄDEK-ZDRÓJ

 

Burmistrz Lądka – Zdroju informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej Lądka – Zdroju z dnia 13 sierpnia 2020 r., uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe tj. przedsiębiorcy, hotele, sklepy, pensjonaty, firmy, przedsiębiorstwa, cmentarze, agroturystyki, ośrodki zdrowia, warsztaty, szkoły itp. przestają być objęte GMINNYM SYSTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI.
Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty będą zawierać umowy z przedsiębiorcą, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z artykułem 6 ust. 1pkt 2 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy wykonując obowiązek w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych są zobowiązani do udokumentowania w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój lub przesłanie e-mailem na adres: rolnictwo@ladek.pl w terminie maksymalnym do 15 stycznia 2021 r. dokumentu korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poprzez okazanie umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Uwaga! Za nie wywiązywanie się z obowiązków ustawowych grozi kara grzywny, a kontroli umów może dokonywać Straż Miejska.

UWAGA MIESZKAŃCY!

W związku z rosnąca liczbą osób przebywających na terenie Gminy Lądek-Zdrój i tym samym wzrostem produkowanych odpadów komunalnych. Prosimy o dokonanie zmian deklaracji dla nieruchomość gdzie liczba mieszkańców się zwiększyła m.in. w związku :

  • z zamknięciem  szkół średnich i wyższych, prosimy o uwzględnienie w swoich deklaracjach dzieci i młodzieży które wróciły do miejsca zamieszkania na czas epidemii  (np. z internatów, akademików, z miejsc nauki ), .
  • w związku z powrotem osób z zagranicy (które do tej pory nie były uwzględniane w deklaracjach),
  • przyjazdem osób z innych miast.

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć  nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

      W przypadku nie złożenia deklaracji zmieniających Gmina będzie prowadzić postępowania administracyjne.

 

Deklarację (podpisana przez osobę uprawnioną do podpisu) należy wysłać przez platformę ePUAP lub pocztą na adres ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Ratuszem. Druk deklaracji dostępny jest na stronie www.ladek.pl w zakładce urząd-gospodarka odpadami.

 


Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój informuje, że przez kolejne trzy lata tj. do 31 grudnia 2020 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój będzie świadczyła nadal firma:

ENERIS SUROWCE S. A. Oddział we Wrocławiu , ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław

Od dnia 1 stycznia 2021 r.do dnia 31 marca 2021r. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW ul. Kłodzka 63, 57-540 Lądek-Zdrój (teren dawnej kompostowni) będzie nieczynny.

Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone zagospodarowywane są w Regionalnym Centrum Gospodarowania Odpadami w Domaszkowicach, ul. Piłsudskiego 32, Nysa

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW na  2021 r.

 

odpady_selektywne_miasto

 

odpady_zmieszane_miasto

 

odpady_selektywne_gmina

odpady_zmieszane_gmina

Pliki z harmonogramami na do pobrania:

2021 LĄDEK ZDRÓJ – GMINA ZMIESZANE
2021 LĄDEK ZDRÓJ – MIASTO ZMIESZANE
2021 LĄDEK ZDRÓJ – MIASTO SELEKTYWNE
2021 LĄDEK ZDRÓJ – GMINA SELEKTYWNE

 

1. PRAWO MIEJSCOWE
2. OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

3. DEKLARACJE DO POBRANIA

DEKLARACJA – ZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA – NIEZAMIESZKAŁE

FORMULARZ ZGODY – NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA – LETNISKOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Klauzula_odpady

4. SPRAWOZDANIA
5. ADRESY ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
Zbiórka folii odpadowej Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel. 606-967-774
powiększanie czcionki
włącz kontrast
Click to listen highlighted text!